Нягтлан бодох хуулийн шинэчилсэн найруулга


Бодлого барих гол хуулинд өөрчлөлт оржээ
Нягтлан бодох бүртгэлийн 2001 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр баталсан Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцож, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль/Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Монгол улсын хууль
2015 оны 06 сарын 19-ны өдөр Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/
28 зүйл бүхий энэхүү хуулийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө гэж заажээ.

© 2000-2016 Си Ти Эс ХХК

Scroll to Top